Algemene Voorwaarden Business Boosters by MM – update: 20 januari 2020

Artikel 1 Algemeen

1.1 De Community is het netwerk dat totstand gebracht en vertegenwoordigd wordt door Business Boosters by MM.

1.2 De Abonnee is elke Partij die een lidmaatschap afsluit voor gebruik van diensten uit de Community.

1.3 Personeel zijn diegenen, al dan niet in loondienst of anderszins samenwerkend met de Community, welke voor en/of namens de Community diensten verlenen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot te verrichten diensten en te leveren producten die al dan niet uit die diensten voortkomen. Indien  de Abonnee  Algemene Voorwaarden, verkoopvoorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van de Algemene Voorwaarden van de Community, zullen deze de Community niet binden tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 3 Zorgplicht 

3.1 De Community zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen naar goed vakmanschap uitvoeren.  

3.2  De Community zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Abonnee in acht nemen. In het bijzonder draagt de Community zorg voor geheimhouding van alle door de Abonnee in het kader van de Overeenkomst aan de Community ter beschikking gestelde gegevens en informatie. 

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft de Community het recht om de werkzaamheden door derden te laten verrichten. 

‍Artikel 4 Offertes en overeenkomsten

4.1 De Community zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Abonnee verstrekt tijdig alle informatie en stelt indien nodig ook medewerkers uit de eigen organisatie beschikbaar, evenals eventuele faciliteiten, om de opdracht volgens de specificatie van de aanbieding te laten uitvoeren. Overeenkomsten en eventuele aanvullingen of wijzigingen binden de Community pas wanneer ze schriftelijk door de Community zijn bevestigd.

Artikel 5 Overeenkomst en kosten

5.1 Het afsluiten van een lidmaatschap vormt de Overeenkomst tussen de Abonnee en de Community. De werkzaamheden bestaan uit het verschaffen van bedrijfsadviezen op het gebied van marketing, design, social media en website ontwikkeling. 

5.2 De Abonnee aanvaardt dat het overeengekomen Abonnementstarief €45,- excl BTW per maand bedraagt, dat automatisch afgeschreven wordt na iedere maand na de dag van aansluiting. Eventuele aanvullende opdrachten zullen schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen. 

5.3 Na betaling zal de Abonnee een volg verzoek indienen op het Instagram account van De Community (https://www.instagram.com/businessboostersbymm). 

5.4 De Abonnee kan op ieder moment opzeggen door een mail te richten aan info@businessboostersbymm.com. Partijen hanteren een opzegtermijn van een maand. Betaling zal worden stopgezet in de maand volgend op de opzeggingsdatum. Volledige verantwoordelijkheid voor tijdige opzegging ligt bij de Abonnee. 

5.5 De Community behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen, waarover de Abonnee tenminste 1 maand van tevoren zal worden ingelicht. Abonnees kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd of geannuleerd door De Community. 

5.6 In geval van niet-tijdige betaling zal de Abonnee zonder in gebreke te zijn gesteld, verplicht zijn voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven het factuurbedrag een rente te betalen gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Artikel 6 Community 

6.1 De Abonnee gedraagt zich naar de geldende gedragsregels binnen de Community, zoals vastgesteld door de Community. Partijen respecteren te allen tijde ieders privacy en zullen geen scheldwoorden noch haatdragende teksten uitdragen.

6.2 De adviezen binnen de community bevatten onder meer persoonlijke opvattingen,  meningen en bevindingen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De Community is niet aansprakelijk voor de adviezen en de gevolgen van het toepassen van de inhoud noch voor gerelateerde aanspraken door derden.

Artikel 7 Personeel

7.1 De Community kan na overleg met de Abonnee  veranderingen aanbrengen in de personele bezetting die met de uitvoering van de opdracht is belast als dit naar het oordeel van de Community gewenst of noodzakelijk is. De Community zal zich inspannen dat de kwaliteit en de continuïteit van de opdracht steeds in de meest gunstige zin voor de Abonnee wordt beïnvloed. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de Community het recht de opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

7.2 Bij het betrekken en inschakelen van derden bij de opdracht door de Abonnee, is de Community niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de goede en tijdige uitvoering van de werkzaamheden van deze derden en evenmin voor de eventuele gevolgen daarvan voor de uitvoering van de werkzaamheden door de Community.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

‍8.1 De Community verbindt zich alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie en gegevens van de Abonnee, voor zover deze als vertrouwelijk verondersteld mogen worden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Community is de auteurs rechthebbende met alle daaruit voortvloeiende rechten, voorzover op bedoelde zaken het auteursrecht van toepassing is. Als de Abonnee het eindproduct aan derden wil verkopen, is hij verplicht aan de Community toestemming te vragen.

9.2 De Community is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schendingen van octrooien, licenties, andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door de Abonnee  dan wel overige derden. De Abonnee vrijwaart de Community van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van de hierboven bedoelde rechten. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Community.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De Community is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan de Abonnee wanneer de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd. Indien, naar het redelijk oordeel van de Community, er sprake is van overmacht, heeft de Community het recht om zonder tussenkomst van de rechter of te eisen dat de Overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De kosten die de Community dan al voor het project gemaakt heeft, komen voor rekening van de Abonnee. De Community zal na betaling van deze kosten alle producten die zij tot het moment van de ontbinding heeft gemaakt, overdragen aan de Abonnee. Wanneer de Overeenkomst tijdelijk onuitvoerbaar is geworden, zal zij automatisch worden verlengd voor de duur van de periode waarin de overmachtsituatie zich heeft voorgedaan. Partijen zullen in een dergelijke situatie desgewenst nadere schriftelijke afspraken overeenkomen.

Artikel 11 Schade

11.1 De Community is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe kosten wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Community aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de Community kunnen worden toegerekend en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming van of beperking van directe schade, voor zover de Abonnee aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. De Community is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De Community is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van de Abonnee of van derden die in opdracht van of namens de Abonnee handelen. Voor zover De Community, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zou kunnen zijn, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van het met de (deel)opdracht gemoeide honorarium exclusief omzetbelasting.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 Indien een van de Partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de specificaties van de aanbieding/bevestigde opdracht en eventuele latere schriftelijk bevestigde aanvullingen, kan de opdracht met inachtneming van een opzegtermijn van een maand worden beëindigd. Tot opzegging zal uiteraard pas worden overgegaan indien gebleken is dat de geconstateerde problemen niet binnen een redelijke termijn, door Partijen vast te stellen, kunnen worden opgelost. In geval van faillissement, surséance van betaling, stil leggingen liquidatie van de ene Partij, heeft de andere Partij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wanneer de Community hiertoe overgaat, is zij niet tot enige schadevergoeding of garantie gehouden en houdt zij het recht betaling te eisen. De betaling betreft de reeds uitgevoerde of geleverde werkzaamheden die nog niet betaald zijn, vermeerderd met een vergoeding voor door de Community geleden en nog te lijden schade(n).

Artikel 13 Buitengerechtelijke kosten

13.1 Indien de Abonnee niet of niet op tijd betaalt, heeft de Community het recht alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering van het bedrag, te verhalen op de Abonnee. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de Abonnee  in ieder geval verschuldigd in het geval de Community ten behoeve van de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden bij deze vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, inclusief de omzetbelasting. Zodra de Community rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen, komen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Abonnee.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten die uitvloeisel zijn van overeenkomsten waarop de genoemde Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden berecht door de bevoegde rechter in de Gemeente waar de Community kantoor houdt. Partijen zullen echter niet eerder een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten, al dan niet door tussenkomst van een gecertificeerde mediator, één en ander onverminderd het recht van Partijen een voorziening in kort geding te vragen en onverminderd het recht van Partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. Een geschil is aanwezig, indien één van beide Partijen dat gemotiveerd stelt.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan, niet aan. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst. Wanneer deze voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands zijn vertaald, zal in geval van onenigheid of onduidelijkheid betreffende de betekenis of interpretatie van een of meer van deze bepalingen, de Nederlandse versie bepalend zijn.


15.2 De Community is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. De Community zal de Abonnee tijdig in kennis stellen van deze wijzigingen en de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Abonnee  toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Abonnee  in werking zodra de wijzigingen aan hem zijn medegedeeld.

15.3 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Abonnee.